Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.
Nr 112, poz. 1198 ) obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze
publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb państwa,
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu
terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne
albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują
zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w
których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu
gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o
ochronie konkurencji i konsumentów.
Zgodnie z art. 5 wyżej wymienionej ustawy prawo do informacji publicznej
podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o
ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo
chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze
względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje
publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach
powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub
przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Art. 22 ust. 1. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji
publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę
danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa,
służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do
sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.


Wytworzył:J. Furtak, data: 17.04.2014 r., godz. 14.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 14.10.2013 r., godz. 08.39
Ostatnia aktualizacja:Jacek Furtak, data: 17.04.2014 r., godz. 14.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.04.2014 r., godz. 14.55Jacek FurtakEdycja strony
22.10.2013 r., godz. 13.31Adam PodemskiEdycja strony
14.10.2013 r., godz. 08.39Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 906 razy.